تعبیر خواب بریدن

به گزارش وبلاگ بهسا، با تعبیر خواب بریدن، تعبیر خواب قطع شدن دست، تعبیر خواب قطع شدن پا، تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی و تعبیر خواب بریدن بینی همراه ما باشید.

تعبیر خواب بریدن

سرویس سرگرمی - بریدن و یا قطع کردن در رویا اشاره به قطع ارتباط، مستقل شدن، شفقت و محبت را از کسی دریغ کردن، تمایلات مازوخیستی یا خودآزاری دارد. این تصویر همچنین می تواند کم شدن ارزش و اعتبار شخص را نیز نشان دهد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بریدن

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که چیزی را می برید، نشانه شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.

تعبیر خواب بریدن بینی

مطیعی تهرانی: بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته برخی از معبران جاه و منزلت او کم می گردد.

تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مردانه

ابن سیرین: ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.

تعبیر خواب دست و پای بریده شده

ابراهیم کرمانی: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

آنلی بیتون:

  • دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید.
  • دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.

تعبیر خواب بریدن با قیچی

لوک اویتنهاو: بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید

تعبیر خواب بریدن انگشت

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می گیرد.

کتاب سرزمین رویاها: انگشت شما را می برند: دوستتان را از دست می دهید.

منبع: ستاره

به "تعبیر خواب بریدن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بریدن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید