در کدام مناطق تهران قتل و انحراف جنسی بیشتر است؟

به گزارش وبلاگ بهسا، نتایج یک پژوهش در خصوص پراکنش سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی نشان داد در بین مناطق 22گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق 15، 12، 18، 17، 19، 21، 16، 11، 13، 10، 9، 8، 7، 5 و 4 بیشترین آسیب های اجتماعی را دارند.

در کدام مناطق تهران قتل و انحراف جنسی بیشتر است؟

به گزارش ایسنا، شهر های بزرگ از نظر گروه های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، مدیریت شهری باید اطلاع دقیقی از ویژگی های آسیب های اجتماعی هر منطقه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تهران در مطالعه ای آسیب های اجتماعی جرم زا را در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.

حسن مومنی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و احمد ایرانخواه؛ کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه تهران، پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.

برای انجام این مطالعه از منابع مختلفی استفاده شد: مطالعه فراتحلیل آمار های معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمار های مربوط به سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی، آمار های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمار های گشت های جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی توسط سازمان خدمات، اطلس کلان شهر تهران، سایت توان مندسازی زنان سرپرست خانوار، آمار مددسرا های فعال سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، تعداد افراد تحت پوشش معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، طرح پژوهشی مسائل اجتماعی تهران، سایت شهرداری تهران، برآورد شرایط زناشویی شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1389، آمار ماهیانه شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف (متکدیان) در مناطق 22گانه شهر تهران در هشت ماهه اول سال 94 و پژوهش های میدانی مرتبط.

پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات جهت ترسیم نقشه های مربوطه، از مجموعه نرم افزاری Arc gis، نرم افزار Arc map و نوار ابزار simbology استفاده شد.

در این پژوهش پراکنش آسیب های جرم زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های کلی این مطالعه نشان داد تراکم آسیب های اجتماعی به طور کلی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر است و مناطق شاقتصادی شهر آسیب های اجتماعی بسیار کم تری دارند.

در بین مناطق 22گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق 15، 12، 18، 17، 19، 21، 16، 11، 13، 10، 9، 8، 7، 5 و 4 بیشترین آسیب های اجتماعی و مناطق 1، 2، 3، 6 و 22 شهر تهران کمترین میزان آسیب اجتماعی را داشته اند.

پراکنش آسیب های جرم زا به تفکیک به صورت زیر است:

سرقت

مناطق 12 و 18 دارای بیشترین میزان سرقت و مناطق 4، 7، 13 و 14 دارای میزان زیاد، مناطق 20، 19 و 22 دارای میزان کم، مناطق 1 و 3 دارای کمترین میزان و بقیه مناطق دارای سطح متوسطی از آسیب اجتماعی سرقت هستند. فقط در دو منطقه در تهران میزان سرقت خیلی کمی گزارش شده است که این خود نشان از آمار بالای سرقت در تهران دارد. الگوی کلی پراکنش سرقت در تهران به سمت شرق افزایش پیدا می کند.

اعتیاد

اعتیاد در تهران در مناطق پایین شهری بسیار شدید است و به سمت شمال از شدت آن کم می شود. به طور کلی اعتیاد در تهران زیاد و قابل توجه است. از کل مناطق تهران فقط دو منطقه 3 و 6 دارای اعتیاد خیلی کم و سه منطقه 5، 4 و 11 میزان اعتیاد کمی دارند. در بقیه مناطق اعتیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد است. در مناطق جنوبی تهران، گرایش به مصرف مواد مخدر سنتی دارند و مناطق شاقتصادی بیشتر مصرف کننده مواد مخدر صنعتی هستند.

زورگیری

مناطق 12 و 17 دارای بیشترین میزان زورگیری هستند و مناطق 1، 3، 6 و 22 کمترین میزان زورگیری را دارند. الگوی پراکنش زورگیری مشابه پراکنش سرقت است. با این تفاوت که میزان سرقت شدیدتر از زورگیری گزارش شده است. بیشترین میزان زورگیری در مناطق پایین شهر تهران است. بیشتر مناطقی که دارای اعتیاد زیاد هستند، از نظر زورگیری نیز آمار بالایی دارند. این موضوع نشان دهنده ارتباط بین این آسیب ها است.

خودکشی

بررسی پراکنش خودکشی نشان می دهد که منطقه 15 بیشترین میزان خودکشی را به خود اختصاص داده است. در مناطق 22، 21 و 9 در غرب نیز آمار خودکشی نسبت به سایز مناطق بیشتر است. کمترین میزان خودکشی مربوط به مناطق شمال شرقی تهران است. پراکنش خودکشی از الگوی خاصی تبعیت نمی کند و این به معنی پایین بودن آمار خودکشی نیست. بلکه در واقع آمار های معتبر و قابل قبول در این زمینه کم و ناقص است و به طور معمول آمار دقیقی از خودکشی های اجرا شده، در دسترس نیست. آمار بررسی شده در این پژوهش مربوط به خودکشی هایی است که به مرگ منجر شده، در صورتی که اقدام به خودکشی نیز به عنوان یک آسیب شناخته می شود.

نکته قابل توجه این است که مناطق 21 و 22 از نظر سایر آسیب های جرم زا در شرایط بهتری قرار گرفته است، ولی در میزان خودکشی از سایر مناطق (به جز منطقه 15) آمار بیشتری دارد.

قتل

گردآوری آمار آسیب قتل در تهران، دشوارتر از سایر آسیب ها است. بیشتر سازمان ها یا آمار کافی و جامع در این زمینه ندارند و یا داده های خود را به دلیل محرمانه بودن، در اختیار پژوهشگران قرار نمی دهند. به همین خاطر برای انجام این پژوهش از داده های طرح پژوهشی رصد کیفیت زندگی شهری در تهران که توسط سازمان فناوری اطلاعات اجرا شده، آمار و ارقام محرمانه پلیس پیشگیری و همچنین سایر مطالعات اجرا شده در سایت ها و مقالات معتبر، استفاده شد.

پراکنش آسیب اجتماعی قتل بیشتر به سمت مناطق توسعه نیافته و جنوب شهر است و مناطق شمال شهر کم تر با این آسیب روبرو هستند. مناطق 21، 22، 9، 15، 16 و 12 بیشترین میزان قتل را دارند.

انحرافات جنسی

شدت انحرافات جنسی در تهران زیاد است و در بین آسیب های جرم زا، دارای بیشترین مناطقِ با شدت خیلی زیاد است. انحرافات جنسی در مناطق 4، 5، 8، 15، 17 و 22 خیلی زیاد، در مناطق 1، 16، 18، 19 و 9 زیاد، در مناطق 2، 6، 7، 13، 14، 20 و 22 متوسط و در مناطق 11 و 12 کم و در منطقه 3 خیلی کم گزارش شده است. بررسی این پراکنش نشان می دهد که میزان انحرافات جنسی در مناطق شرق و غرب تهران بسیار زیاد و در مناطق جنوب شهری، زیاد است.

تحلیل مناسب الگو های فضایی آسیب های اجتماعی از مسائل حیاتی شهر ها است و جزو معیار های اجتماعی مهم جوامع به شمار می آید. کشف چنین الگو هایی می تواند نقطه شروعی برای تحقیقات تکمیلی در موضوعات دیگر باشد.

نقشه پراکنش آسیب ها نشان می دهد، توزیع فضایی این شاخص ها تصادفی نیست و از الگوی فضایی خاصی تبعیت می کنند. این الگو ها در نتیجه مجموعه ای از فرآیند های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری شکل گرفته است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، پراکنش آسیب های جرم زای شهر تهران نشان می دهد وقوع آسیب های اجتماعی در لایه محله و منطقه پررنگ تر است. این یافته نشان می دهد: آسیب های اجتماعی در شهر تهران عمدتا هویت منطقه ای و محله ای دارند و لذا انجام مطالعه جغرافیایی آن ها برای رسیدن به یک الگوی پیشگیری جامعه مورد نیاز است.

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه جمعیت وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، منتشر شده است.

منبع: فرارو

به "در کدام مناطق تهران قتل و انحراف جنسی بیشتر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در کدام مناطق تهران قتل و انحراف جنسی بیشتر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید